PREPARAT DO USUWANIA OWADÓW 3 W 1, RM 618 500 ML

6295-761

Nowy produkt

Skutecznie usuwa owady z lakierowanych powierzchni, osłon chłodnicy, szyb, lusterek, świateł i elementów z tworzywa sztucznego.

10 Przedmiotów

26,00 zł brutto

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml)500

WŁAŚCIWOŚCI

  • Aktywna formuła dla szybkiego i skutecznego usuwania owadów
  • niezwykle delikatny dla malowanych, stalowych i aluminiowych felg
  • Szczególnie wydajny
 Preparat do usuwania owadów 3 w 1, RM 618, 500 ml
OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
  • Ostrzeżenie
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • P102 Chronić przed dziećmi.
  • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
  • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
  • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.