PREPARAT DO CZYSZCZENIA FELG 500 ML

6295-760

Nowy produkt

Skutecznie oczyszcza aluminiowe i stalowe felgi z pyłu hamulcowego, zabrudzeń i osadów z soli. Po aplikacji zmienia barwę z białej na czerwoną, co informuje kiedy należy spłukać preparat.

10 Przedmiotów

30,00 zł brutto

Dane techniczne

Wielkość opakowania (ml)500

WŁAŚCIWOŚCI

 • Preparat o żelowej konsystencji do czyszczenia stalowych i aluminiowych felg
 • Usuwa pył hamulcowy, zabrudzenia uliczne i oasdy z soli.
 • Spływa powoli dzięki żelowej konsystencji i dzięki temu lepiej reaguje z brudem.
 • Wysoce efektywny
 • Bezpieczne działanie czyszczące
 • Inteligentna zmiana koloru od białego do czerwonego sygnalizuje koniec czyszczenia
 • Środki powierzchniowo czynne zgodne z OECD
 • Wartość pH w koncentracie ok. 9
 • Gotowy do użycia
 Preparat do czyszczenia felg, 500 ml
OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Ostrzeżenie
 • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
 • P102 Chronić przed dziećmi.
 • P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
 • P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
 • P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501a Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.