CA 50 C Czyszczenie posadzek, 5 l

6295-684

Nowy produkt

Środek do ręcznego czyszczenia wszystkich twardych i elastycznych posadzek. Nadaje się również do powierzchni błyszczących i mebli

10 Przedmiotów

80,00 zł brutto

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l)5

Właściwości

 • Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg w koncentracie
 • Usuwa ślady butów, kurz, zabrudzenia emisyjne
 • Silne działanie czyszczące na wszystkich wodo i alkoholo odpornych twardych powierzchniach
 • Nie pozostawia smug nawet na błyszczących powierzchniach
 • Odpowiedni do czyszczenia mebli
 • Zapewnia długotrwałą ochronę przed powtórnym zabrudzeniem
 • Przyjemny świeży cystrusowy zapach
 • Dzięki formule żelowej posiada dobrą przyczepność do powierzchni pionowychWŁAŚCIWOŚCI

 • Uniwersalny środek do czyszczenia podłóg w koncentracie
 • Usuwa ślady butów, kurz, zabrudzenia emisyjne
 • Silne działanie czyszczące na wszystkich wodo i alkoholo odpornych twardych powierzchniach
 • Nie pozostawia smug nawet na błyszczących powierzchniach
 • Odpowiedni do czyszczenia mebli
 • Zapewnia długotrwałą ochronę przed powtórnym zabrudzeniem
 • Przyjemny świeży cystrusowy zapach
 • Dzięki formule żelowej posiada dobrą przyczepność do powierzchni pionowych
 CA 50 C Czyszczenie posadzek, 5 l
 CA 50 C Czyszczenie posadzek, 5 l
 CA 50 C Czyszczenie posadzek, 5 l
 CA 50 C Czyszczenie posadzek, 5 l
OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenia i wytyczne dotycące bezpiecznego użytkowania
 • Ostrzeżenie
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P264 Dokładnie umyć po użyciu.
 • P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.